Pracovné agentúry

Ak ideš pracovať do zahraničia, výber pracovnej agentúry je jedna z najdôležitejších veci a mal by si jej prikladať spolu s výberom pracovného miesta najväčšiu pozornosť. Spoľahlivá pracovná agentúra sa rovná polovica úspechu.

V minulosti museli mať pracovné agentúry povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu od Úradu práce a sociálnych vecí. V súčasnej dobe postačuje agentúram, ktoré chcú posielať našincov na skusy do zahraničia, len živnosť na sprostredkovanie zamestnania.

Na Slovensku existuje množstvo pracovných a sprostredkovateľských agentúr. Pred vycestovaním je dobré si agentúru „preklepnúť“ a venovať trochu času na vyhľadanie relevantných referencií od záujemcov, ktorí s dotyčnou pracovnou agentúrou vycestovali už v minulosti.

Zoznam pracovných agentúr

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje a pravidelne aktualizuje na svojom webe oficiálny zoznam pracovných agentúr, v ktorom sa nachádza vyše 2500 rôznych sprostredkovateľov. Vzhľadom na množstvo firiem a jednotlivcov, ktoré v ňom figurujú, má tento zoznam skôr kontrolný charakter.

Prehľadný zoznam agentúr, aj keď možno nie najaktuálnejší sa nachádza na webe Pracavonku.sk, kde je pri každej agentúre uvedená oblasť a krajiny, do ktorých ponúka prácu.

Môže vyberať agentúra poplatok?

Podľa zákona  o službách zamestnanosti môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3  vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Toto je oficiálny výklad zo stránky Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.
V skutočnosti si pracovné agentúry účtujú poplatky za iné služby, ktoré nemusia súvisieť so sprostredkovaním zamestnania. Je len na záujemcovi samotnom, či je ochotný za zaujímavú práca v zahraničí zaplatiť poplatok alebo nie. Práca v zahraničí sa dá nájsť aj bez agentúry, stojí to len viac času a snahy.

Povinnosti pracovnej agentúry

Citujeme z webu ÚPSVaR: Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je povinný podľa § 25 ods. 5 citovaného zákona informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu:

Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len „sprostredkovateľ“) je podľa § 25, § 28 zákona o službách zamestnanosti povinný:

 • Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ“) uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
 • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
 • dĺžku trvania zamestnania,
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
 • Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Odporúčania ÚPSVaR ako predísť sklamaniu s pracovnou agentúrou

Základné zásady pri spolupráci so sprostredkovateľom zamestnania za úhradu:

 • Pred spoluprácou je potrebné si preveriť, či má agentúra na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie a to prostredníctvom identifikačného čísla spoločnosti (IČO) cez web stránku Živnostenského úradu, alebo prostredníctvom aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov zamestnania za úhradu zverejňovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na web stránke
 • Preferujte osobné stretnutia so sprostredkovateľom v priestoroch agentúry, informujte sa o pracovných ponukách vždy detailne, dôkladne čítajte všetky dohody a zmluvy o sprostredkovaní práce ešte pred ich podpísaním
 • Nezaväzujte sa prostredníctvom telefonických rozhovorov
 • Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje najmä :
 • názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa (IČO) a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa
 • dĺžku trvania zamestnania
 • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky
 • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia
 • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
 • Uzavretá môže byť aj zmluva o sprostredkovaní alebo príkazná zmluva v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Za sprostredkované zamestnanie NEPLATÍTE žiadne poplatky! Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je oprávnený vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu iba od právnickej alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca; výška tohto poplatku sa dojednáva s právnickou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sa sprostredkúva zamestnanec
 • Žiadajte, aby do dohody sprostredkovateľ zamestnania za úhradu doplnil telefónny kontakt, ktorý môžete využiť v prípade akýchkoľvek ťažkostí spojených zo sprostredkovaným zamestnaním
 • Po sprostredkovaní zamestnania by ste mali mať k dispozícii dve dohody resp. zmluvy a to dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a pracovnú zmluvu
 • Žiadajte kontakt na zamestnávateľa a preverte si jeho existenciu a spoluprácu s dotknutou agentúrou, v prípade potreby kontaktujte Eures poradcov, ktorí Vám pomôžu preveriť zamestnávateľov v krajinách Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva
 • Žiadajte presné a jasne definované informácie týkajúce sa pracovnej činnosti, zamestnávateľa, jeho sídla, pracovných podmienok, spôsobu zabezpečenia dopravy, ubytovania, stravy a pracovných podmienok
 • Pri registrácii v agentúre neposkytujte informácie resp. údaje, ktoré agentúra na účel hľadania zamestnania nepotrebuje, akými sú najmä rodné číslo, dátum narodenia, číslo bankového účtu, choroby, ktoré sa vyskytli vo Vašej rodine a pod. – za takúto registráciu neplaťte
 • POZOR: Uhradenie poplatku a zaradenie do databázy záujemcov o sprostredkovanie zamestnania za úhradu, nie je zárukou sprostredkovania zamestnania
 • Dokumenty a potvrdenia o zaplatení, ktoré súvisia so sprostredkovaním práce a na tento účel s Vaším vycestovaním do zahraničia si dôkladne odkladajte
 • V prípade ak sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nedodrží zmluvné podmienky, môžete podať písomný podnet na prešetrenie Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo podať podnet na políciu SR, ale ešte predtým je potrebné agentúru písomne a to doporučeným listom vyzvať, na zaplatenie všetkých vzniknutých výdavkov